Zorg en werk

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en zorg aan onze inwoners, van jong tot oud. Het gaat daarbij om vrijwel alle jeugdhulp (in het kader van de Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen/maatschappelijke opvang (belegd bij centrumgemeente Haarlem), hulpmiddelen, woningaanpassingen (Wmo), inkomensondersteuning en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk (Participatiewet).

Het beleidskader voor het sociaal domein is ‘Koersvast, steeds beter’. Uitgangspunt is dat we inwoners stimuleren om zo veel mogelijk eerst zelf, met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen omgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. In de toegang werken we met gemandateerde professionals op de vindplaatsen. Aanbieders zien we niet alleen als opdrachtnemers, maar ook als partners en medeverantwoordelijk om passende zorg en ondersteuning te bieden, binnen het beschikbare budget.

Naast bestaande maatregelen, waaronder de aanpak van multiproblematiek en de inzet op praktijkondersteuners jGGZ bij de huisartsen, zetten we in op een aantal nieuwe maatregelen die moeten bijdragen aan het realiseren van de taakstelling van € 1,5 miljoen. Het gaat om het samen met verwijzers beperken van de instroom in geïndiceerde zorg, het samen met aanbieders beheersen van kosten en handhaving en naleving rechtmatigheid van Jeugdwet en Wmo.

Per 1 juli 2021 zijn we verantwoordelijk voor de regie op inburgering. Het rijk stelt extra middelen beschikbaar, structureel voor de uitvoering, incidenteel voor de invoering. Per 1 januari 2022 worden we (gefaseerd) verantwoordelijk voor beschermd wonen. Maatschappelijke opvang blijft in ieder geval nog tot 2026 een taak van centrumgemeente Haarlem. (Boven)regionale samenwerking zal nadrukkelijker onze aandacht krijgen, mede als gevolg van het aanpassen van de Jeugdwet en daarmee het jeugdzorgstelsel. Maar het gaat bijvoorbeeld ook op voor de doordecentralisatie beschermd wonen en samenwerking in de regio op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

Net als op andere domeinen heeft de coronacrisis ook effect op en gevolgen voor het sociaal domein. Op de kort termijn is het effect van de pandemie duidelijk. Voor de wat langere termijn is het effect onzeker. Wij blijven ons inspannen om onze taken naar behoren uit te voeren.

Onverkort blijft er een spanningsveld bestaan tussen inhoud (passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners) en financiële kaders.

Tabel 19 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2016

2017

2018

2019

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1.326,1

1.369,2

1.431,2

1.457,0

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4

4

4

n/b

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroeps-bevolking t.o.v. de beroepsbevolking

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

70,5

70,4

71,7

72,1

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

216

234

231

217

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

87,8

117,9

90,1

n/b

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

9,8

10,7

10,8

11,6

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,7

0,7

n/b

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

n/b

n/b

0,2

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

549

520

n/b

350

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

n/b

n/b

n/b

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1

1

1

n/b

Verbonden partijen

AM match

Wij ondersteunen inwoners voor wie het (extra) moeilijk is om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. AM match ondersteunt inwoners uit de doelgroep met een loonwaarde van 40% tot 70% bij het vinden en behouden van werk. AM match is ook de uitvoeringsorganisatie van de Wet banenafspraak van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Daarnaast zijn de activiteiten van de voormalige AM Groep in deze organisatie ondergebracht. AM match is een gemeenschappelijke regeling van bovengenoemde gemeenten.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Zie verbonden partijen in de programma's Veiligheid en Maatschappelijke ontwikkeling.

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Zie verbonden partijen in programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partijen, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Raadsvoorstel ‘Koersvast steeds beter’ beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023 (2019.0058019)
 • Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2019 (2018.0064675)
 • Vaststelling wijziging eigen bijdrage beleid 2020 en de wijziging verordening sociaal domein 2019 (2019.0058056)
 • Vaststelling Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2020 (2020.0000405)
 • Raadsvoorstel Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 (2020.0000956)
 • Oplegnotitie Regionaal Transitiearrangement Jeugd (2013.0073720)
 • Gemeente Haarlem: Regionaal beleidskader 'Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020' (BBV-nummer 2016/324154)
 • Woonbeleidsprogramma Haarlemmermeer 2019-2025: Het verschil maken (2019.0058049)
 • Visie Wonen met Zorg 2030 (2017.0026227)
 • Uitvoeringsplan Wonen met Zorg (2018.0022374)
 • Toegankelijkheid minimaregelingen en bijzondere bijstand (2018.0074541)
 • Uitvoeringsplan AM Werkorganisatie en wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (2015.0052268)
 • Verdere professionalisering Handhaving Sociale Dienstverlening en vaststelling beleidsregels terugvordering en verhaal (2013.0028486)
 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet (2014.0049305)
 • Vaststellen beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Haarlemmermeer 2017-2021 (2017.002552)
 • Nota Bestrijding van armoede onder kinderen (2017.0031369)
 • Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer (2018.0066546)