Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting)

Tabel 69 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).

Baten

92.765

93.818

99.195

100.451

101.951

102.531

Lasten

4.059

3.912

3.618

3.618

3.618

3.618

Saldo

88.706

89.907

95.577

96.833

98.333

98.913

Strategische heroriëntatie

Met ingang van 2023 worden de tarieven voor parkeervergunningen en straatparkeren verhoogd. Ook de tarieven voor P&R Hoofddorp worden verhoogd.

Door het beter benutten en reguleren van de beschikbare parkeerruimte zullen er in het stadscentrum van Hoofddorp minder parkeerplaatsen nodig zijn. Er zal beter gebruik gemaakt worden van de parkeergarages, en minder investeringen in gebouwde en maaiveldparkeervoorzieningen plaatsvinden. Door slimme oplossingen en het stimuleren van andere mobiliteitsvormen zoals OV en de (elektrische) fiets zullen we ervoor zorgen dat het centrum haar aantrekkelijkheid niet gaat verliezen. Dit geeft een besparing op de lasten die geraamd zijn in het programma Mobiliteit. Voor de parkeerinkomsten ontstaat een nadeel van € 420.000.

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Toeristenbelasting

8.950

-

1.500

1.000

Precarioheffing op kabels en leidingen

-6.314

-

-

-

Onroerendezaakbelastingen

1.815

-

-

-

Parkeerbelasting

910

-

-

-

Strategische heroriëntatie (parkeerplaatsen)

-

-

-

-420

Strategische heroriëntatie (parkeertarieven)

-

1.256

-

-

Overig

16

-

-

-

Totaal Baten

5.377

1.256

1.500

580

Lasten

Bijdrage Cocensus

282

-

-

-

Overig

12

-

-

-

Totaal Lasten

294

-

-

-

Baten

Als gevolg van de coronacrisis is de opbrengst uit de toeristenbelasting in 2021 eenmalig verlaagd met € 8,95 miljoen. In de programmabegroting wordt nog geen rekening gehouden met structurele gevolgen in verband met de coronacrisis voor de jaren 2022 en verder.
In de door de raad op 1 juli 2021 aangenomen motie 'Positief gestemd!' wordt er vanuit gegaan dat de toerismesector zich in de periode 2023 – 2025 zal herstellen en dat als dit herstel zich heeft ingezet de behoefte naar extra hotelkamers in Haarlemmermeer geleidelijk zal terugkeren. Gezien deze overweging heeft de raad het college verzocht voor 2024 en 2025 een meeropbrengst van respectievelijk € 1 miljoen en € 2 miljoen te ramen.
In de motie 'Toerist doet ook mee!' die de raad op 1 juli 2021 heeft aangenomen is aangegeven dat toeristen die in Haarlemmermeer overnachten met de ontwikkeling van Hoofddorp Centrum en het stationsgebied steeds meer gebruik gaan maken van gemeentelijke voorzieningen. Daarom vind de raad een verhoging van de toeristenbelasting te verdedigen. Voorgesteld wordt om naar aanleiding van deze motie het tarief van de toeristenbelasting met ingang van 2024 met 0,24% te verhogen tot € 6,29%. De meeropbrengst is dan € 500.000.

Per 2022 vervalt de mogelijkheid tot het heffen van precario op kabels en leidingen. In 2021 is de geraamde opbrengst € 6,3 miljoen. Door het reserveren van de meeropbrengsten uit belastingen als gevolg van niet geraamde areaaluitbreiding, met name bij de OZB en de toeristenbelasting, is € 5,6 miljoen beschikbaar om de wegvallende inkomsten te dekken. Het restant van € 142.000 is gedekt bij de Voorjaarsrapportage 2020. Tevens vervalt in 2022 de extra jaarlijkse opbrengst van € 590.000 die vanaf 2019 incidenteel geraamd was.

De opbrengst van de onroerendezaakbelastingen is verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,5%, conform de uitgangspunten zoals vastgesteld in de Voorjaarsrapportage 2021. Verder is rekening gehouden areaaluitbreiding bij woningen en niet-woningen, die zorgt voor een extra opbrengst.

Als gevolg van de coronacrisis zijn de inkomsten uit de parkeerbelasting in 2021 met € 0,7 miljoen verlaagd. In de programmabegroting wordt nog geen rekening gehouden met structurele gevolgen in verband met de coronacrisis voor de jaren 2022 en verder.
Verder zijn in 2021 de parkeeropbrengsten met € 0,2 miljoen verlaagd omdat door de sloop van de garage naast het raadhuis opbrengsten wegvallen. Tegelijkertijd blijft het Apriscoterrein langer open dan gedacht, waardoor de opbrengsten tijdelijk hoger zijn.

Voor een toelichting op de strategische heroriëntatie (ombuigingen) wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële recapitulatie strategische heroriëntatie in de Financiële begroting.

Lasten

De totale bijdrage 2022 aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus geeft een voordeel van € 62.000 (zie raadsvoorstel 2020.000787). De totale bijdrage 2022 is geraamd op € 3,9 miljoen en wordt verdeeld over divers programma's. Met name het programma Kwaliteit fysieke omgeving (riool- en afvalstoffenheffing) en het Overzicht algemene dekkingsmiddelen. In 2022 is sprake van een herverdeling van de bijdrage doordat de kosten van de heffing en inning van de precario op kabels en leidingen wegvallen. Door deze herverdeling ontstaat een voordeel bij het Overzicht algemene dekkingsmiddelen.