Onderdeel E: Vennootschapsbelasting.

Tabel 76 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderdeel E: Vennootschapsbelasting.

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

3.690

1.457

1.158

1.185

1.185

1.185

Saldo

-3.690

-1.457

-1.158

-1.185

-1.185

-1.185

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Lasten

Vennootschapsbelasting

300

-

-

-

Overig

-0

-27

-

-

Totaal Lasten

300

-27

-

-

Lasten

Er wordt in de begroting rekening gehouden met een vast bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de te verwachten fiscale winst wordt de begroting bijgesteld per jaar. Het resultaat verschilt per jaar.