Totaaloverzicht: Wat mag het kosten?

Tabel 77 

Bedragen × € 1.000.
Er kunnen afrondingsverschillen optreden.

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Haarlemmermeer is een financieel gezonde gemeente tegen een aanvaardbaar lastenniveau.

Baten

304.877

305.078

319.603

305.629

306.520

309.682

Lasten

8.000

8.862

13.157

7.279

7.318

10.961

Saldo van baten en lasten (B-L)

Saldo

296.877

296.216

306.446

298.350

299.201

298.721

Reservemutaties

Onttrekking

13.161

16.058

1.125

238

1.515

131

Storting

11.571

6.643

1.644

605

-

-

Resultaat (Saldo+O-S)

Saldo

298.467

305.631

305.927

297.984

300.716

298.852

Uitsplitsing per onderdeel

Onderdeel A: Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting).

Baten

92.765

93.818

99.195

100.451

101.951

102.531

Lasten

4.059

3.912

3.618

3.618

3.618

3.618

Saldo

88.706

89.907

95.577

96.833

98.333

98.913

Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds

Baten

198.317

202.904

212.300

197.200

196.700

199.400

Lasten

-

-

-

-

-

-

Saldo

198.317

202.904

212.300

197.200

196.700

199.400

Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Baten

13.764

8.356

8.108

7.977

7.868

7.750

Lasten

-852

-887

-893

-265

-127

-510

Saldo

14.616

9.243

9.001

8.242

7.994

8.260

Onderdeel D: Onvoorzien/saldo kostenplaatsen.

Baten

30

-

-

-

-

-

Lasten

1.103

4.380

9.275

2.741

2.643

6.668

Saldo

-1.073

-4.380

-9.275

-2.741

-2.643

-6.668

Onderdeel E: Vennootschapsbelasting.

Baten

-

-

-

-

-

-

Lasten

3.690

1.457

1.158

1.185

1.185

1.185

Saldo

-3.690

-1.457

-1.158

-1.185

-1.185

-1.185

Toelichting reserves

Tabel 78 

(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Onttrekking

Algemene dekkingsreserve

1.125

238

1.515

131

Totaal Onttrekking

1.125

238

1.515

131

Storting

Algemene dekkingsreserve

1.644

605

0

0

0

0

0

0

Totaal Storting

1.644

605

0

0

Onttrekkingen

Algemene dekkingsreserve

In 2022 wordt € 0,3 miljoen onttrokken in verband met budgetoverhevelingen waartoe bij de Najaarsrapportage 2020 is besloten. Dit betreft de kosten van tijdelijke huisvesting Rietveldschool. Tevens wordt in 2023 € 0,1 miljoen onttrokken in verband met budgetoverhevelingen uit 2020. Dit betreft sloop noodlokalen en een incidentele bijdrage aan de stichting Maatvast. Voor deze laatste post is ook in 2024 nog sprake van een onttrekking, € 0,05 miljoen).

Verder wordt in 2022 € 0,7 miljoen onttrokken voor de uitvoering van raadsvoorstel 2021.0001704. Met dit voorstel is besloten in 2022 middelen in te zetten voor het uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud.

Gedurende de jaren 2022-2025 wordt per jaar € 0,1 onttrokkken voor beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit betreft de inzet van het restantbudget voor de aanschaf van het kunstwerk IDA in PARK21. Op 8 juni 2021 is de raad geïnformeerd dat dit project niet door gaat.

Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2024 is sprake van een nadeel van € 1,3 miljoen. Dit nadeel wordt conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) onttrokken.

Stortingen

Algemene dekkingsreserve

In de jaren 2020 tot en met 2022 wordt de, via de algemene uitkering uit het gemeentefonds te ontvangen, herindelingsbijdrage gestort. Hiermee wordt de voorfinanciering van de kosten van de herindeling per 1 januari 2019 van Haarlemmermeer met Haarlemmerliede en Spaarnwoude gedekt. Per jaar wordt € 0,8 miljoen gestort.

Als gevolg van de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in verband met de nieuwbouw van het raadhuis is er sprake van incidentele voor- en nadelen. In 2022 en 2023 is sprake van een voordeel van respectievelijk € 0,8 en € 0,6 miljoen. Deze voordelen worden conform raadsvoorstel Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976) gereserveerd.

In 2022 is sprake van een storting van € 0,1 miljoen in verband met een budgetoverheveling voor de Versnelling woningbouw van 2022 naar 2019 waartoe bij de Voorjaarsrapportage 2019 besloten is.