Onderdeel B: Uitkeringen gemeentefonds

In de ramingen is rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire 2021. Over deze uitkomsten is de raad per brief van 22 juni 2021 (X.2021.03857) geïnformeerd. Verder is rekening gehouden met de incidentele middelen voor de jeugdzorg die voor 2022 zijn toegezegd door het Kabinet.

Door de fondsbeheerders wordt samen met de VNG gewerkt aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds.

De herijking is opgedeeld in twee onderdelen:

  1. het 'klassiek' gemeentefonds
  2. verdeelmodellen sociaal domein

De nieuwe verdeling moet ingaan in 2023. Op basis van een eerste indicatie die op 2 februari 2021 door het ministerie van BZK is gepubliceerd, wordt vanaf 2023 rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect van € 555.000. Met dit nadeel is rekening gehouden in de ramingen. Het voornemen van het Rijk is dat in de meicirculaire 2022 de gemeenten over de uitkomsten van de onderzoeken en de nieuwe verdeling worden geïnformeerd. Dan wordt ook duidelijk wat definitieve herverdeeleffecten voor onze gemeente zijn.

Tabel 70 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderdeel B: Uitkeringen Gemeentefonds

Baten

198.317

202.904

212.300

197.200

196.700

199.400

Lasten

-

-

-

-

-

-

Saldo

198.317

202.904

212.300

197.200

196.700

199.400

Toelichting

De uitkeringen uit het gemeentefonds laten in vergelijking met de Voorjaarsrapportage 2021 het volgende beeld zien:

Tabel 71 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2021

2022

2023

2024

2025

Voorjaarsrapportage 2021

202.904

198.125

194.205

194.973

198.445

Mutaties meicirculaire (zie brief X.2021.03857)1

5.272

4.575

2.995

1.727

955

Incidentele middelen jeugdzorg 2022 (zie brief X2021.04688)

9.600

Programmabegroting 2022-2025

208.176

212.300

197.200

196.700

199.400

  1. De mutatie voor 2021 wordt verwerkt in de Najaarsrapportage 2021.
Mutaties meicirculaire

Een deel van de mutaties ten opzichte van de voorjaarsrapportage betreft de ontwikkeling van het accres, de uitkeringsbasis en hoeveelheidsverschillen. Verder wordt de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds hoger ingeschat, wat een voordeel geeft. Voordelen als gevolg van taakmutaties komen ten gunste van het betreffende beleidsdoel, ter uitvoering van de extra lasten van de betreffende taak. Bij een nadeel wordt het budget van het betreffende beleidsdoel verlaagd. In de meicirculaire waren de volgende taakmutaties opgenomen:

Tabel 72 

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min = nadeel)

2022

2023

2024

2025

Voogdij 18+

1.268

1.268

1.268

1.267

Participatiewet

247

262

279

245

Rijksvaccinatieprogramma

37

38

39

40

Handhaving energielabel C kantoren

17

17

17

17

Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

64

64

66

68

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

40

41

41

42

Wet open overheid

238

268

299

336

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders

195

195

195

195

Inburgering

97

53

34

13

Armoedebestrijding kinderen

20

20

20

20

Totaal taakmutaties

2.223

2.226

2.258

2.243

Incidentele middelen jeugdzorg 2022

Op 29 juni 2021 heeft de minister van BZK een brief gepubliceerd over de wijze van de verdeling van de extra middelen voor de jeugdzorg in 2022. Landelijk gaat het om een bedrag van € 1,314 miljard. De middelen worden verdeeld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De officiële verdeling wordt verwerkt in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Bij de brief is al wel een indicatieve verdeling per gemeente opgenomen. Voor Haarlemmermeer is het indicatieve bedrag € 9,6 miljoen. In de Voorjaarsrapportage 2021 is al rekening gehouden met een stelpost van € 3,1 miljoen, waarmee per saldo een voordeel van € 6,5 miljoen ontstaat voor het begrotingsjaar 2022.

Voor de jaren 2023-2025 is een stelpost jeugdzorg opgenomen. Voor de hoogte van deze stelpost en een toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen, ontwikkeling meerjarenbeeld.