Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend

Tabel 73 Wat mag het kosten?

(Bedragen × € 1.000)

JR2020

2021

2022

2023

2024

2025

Onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend.

Baten

13.764

8.356

8.108

7.977

7.868

7.750

Lasten

-852

-887

-893

-265

-127

-510

Saldo

14.616

9.243

9.001

8.242

7.994

8.260

Toelichting op de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

Verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting
(bedragen × € 1.000; min = nadeel )

2022

2023

2024

2025

Baten

Rentebaten

-384

-131

-110

-118

Dividend

137

-

-

-

Overig

-0

0

1

0

Totaal Baten

-247

-131

-110

-118

Lasten

Doorberekende rente

513

472

831

778

Rentelasten

-507

-1.100

-969

-394

Overig

0

-1

-0

-0

Totaal Lasten

6

-629

-138

384

Baten

De rentebaten over de uitstaande korte en langlopende leningen en de bespaarde rente vanwege financiering met eigen middelen dalen vanwege lagere rentepercentages en een verlaging van de uitstaande leningenportefeuille.

De dividendinkomsten over de aandelen BNG Bank zijn voor het jaar 2021 naar beneden bijgesteld met € 157.000 op basis van ontvangen informatie van de BNG Bank over het uit te betalen dividend 2020. Dit is een incidentele verlaging Het dividend over de aandelen Polanenpark B.V. is met € 35.000.

Lasten

De opbrengst van de rente die doorberekend wordt aan de diverse programma's stijgt jaarlijks vanwege de uitvoering van het investeringsplan. Conform de voorschriften van het BBV worden deze doorberekende rente als een negatieve last verantwoord.

De rentelasten stijgt jaarlijks vanwege de aan te trekken langlopende geldleningen voor de uitvoering van het investeringsplan.