Zorg en werk

Inwoners van Haarlemmermeer krijgen, waar nodig, hulp en ondersteuning gericht op het naar vermogen en zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Wij zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en zorg aan onze inwoners, van jong tot oud. Het gaat daarbij om vrijwel alle jeugdhulp (in het kader van de Jeugdwet), individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen/maatschappelijke opvang (belegd bij centrumgemeente Haarlem), hulpmiddelen, woningaanpassingen (Wet maatschappelijke ondersteuning), inkomensondersteuning en de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk (Participatiewet).

Voor de periode 2019-2022 is ‘Koersvast, steeds beter’ ons beleidskader voor het sociaal domein. De inrichting, de werkwijze en de uitgangspunten van het Haarlemmermeers model zijn onverminderd van kracht. Maar het kan en het moet beter. Uitgangspunt van ons model is dat wij inwoners zo veel mogelijk stimuleren om eerst zelf, met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen omgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk. In de directe omgeving hebben bepaalde professionals mandaat om namens de gemeente deze zorg direct te regelen.

In de komende jaren worden we verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken. Per 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering in werking. Daarnaast gaat de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen over van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Dit gaat gepaard met een herverdeling van middelen. Deze financiële herverdeling is uitgesteld naar 1 januari 2023. Het nieuwe kabinet neemt een definitief besluit over het nieuwe verdeelmodel. De inhoudelijke voorbereiding op de doordecentralisatie gaat ondertussen onverminderd door. Vanaf 2022 zijn gemeenten al verplicht samen beslissingen te nemen over beschermd wonen.

We zien ons momenteel gesteld voor aanzienlijke tekorten binnen het sociaal domein. Dat geldt vooral de jeugdzorg. Dit is geen Haarlemmermeers, maar een landelijk probleem.

Het kabinet stelt voor 2022 € 1,3 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van ruim € 200 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben dat met elkaar afgesproken naar aanleiding van het oordeel van de arbitragecommissie.

Voor de jaren na 2022 dient het oordeel als zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich, in de vorm van een hervormingsagenda, nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt.

Ondertussen zitten wij niet stil en bezien wij hoe wij in onze eigen verordening wat wij onder jeugdhulp verstaan scherper kunnen afbakenen. Uitkomsten van het rekenkameronderzoek en het visitatietraject zullen ook conclusies en aanbevelingen opleveren voor meer grip op de jeugdzorg.

Tabel 22 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2017

2018

2019

2020

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

1.450

1.502

1.546

1.523

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

4

4

4

n/b

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroeps-bevolking t.o.v. de beroepsbevolking

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

70,4

71,7

72,1

71,2

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

234

227

215

308

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 15 – 64 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

104,9

103,0

75,9

165,01

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

10,7

10,8

11,6

11,8

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,7

0,7

0,6

0,6

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

0,2

0,2

0,2

0,2

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

549

n/b

350

440

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

n/b

n/b

1

n/b

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

-

-

1

n/b

 1. De stijging in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt door een administratief technische aanpassing. De meting over 2020 geeft een realistisch beeld.

Verbonden partijen

AM match

Wij ondersteunen inwoners voor wie het (extra) moeilijk is om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. AM match ondersteunt inwoners uit de doelgroep met een loonwaarde van 40% tot 70% bij het vinden en behouden van werk, waaronder ook de groep inwoners behoort die alleen op een beschutte werkplek kan werken of die tot de voormalige Wsw-doelgroep behoort. AM match is ook de uitvoeringsorganisatie van de Wet banenafspraak van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. AM match is een gemeenschappelijke regeling van bovengenoemde gemeenten.

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Zie verbonden partijen in de programma's Veiligheid en Maatschappelijke ontwikkeling.

De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV

Zie verbonden partijen in programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Voor financiële informatie en eventuele risico’s over de verbonden partijen, zie de paragraaf Verbonden Partijen.

Relevant beleid

 • Raadsvoorstel ‘Koersvast steeds beter’ beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023 (2019.0058019)
 • Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2021 (2020.0002784)
 • Vaststelling wijziging eigen bijdrage beleid 2020 en de wijziging verordening sociaal domein 2019 (2019.0058056)
 • Vaststelling Financieel besluit sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2021 (2020.0000385)
 • Raadsvoorstel Pilot intensivering handhaving Wmo en Jeugdwet en 2e wijziging Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2019 (2020.0000958)
 • Nota Voorgenomen beleidswijziging hulp bij het huishouden (2021.0000475)
 • Oplegnotitie Regionaal Transitiearrangement Jeugd (2013.0073720)
 • Regiovisie Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020.0003466)
 • Nota Maatregelen oplopend tekort jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning binnen de huidige raamovereenkomsten (2020.0002643)
 • Nota Alternatieve beheersmaatregel Jeugdhulp (2021.0000947)
 • Gemeente Haarlem: Regionaal beleidskader 'Opvang, Wonen & Herstel 2017-2020' (BBV-nummer 2016/324154)
 • Nota Regionaal Samenwerkingsverband Beschermd Wonen (2021.0000689)
 • Woonbeleidsprogramma Haarlemmermeer 2019-2025: Het verschil maken (2019.0058049)
 • Visie Wonen met Zorg 2030 (2017.0026227)
 • Uitvoeringsplan wonen met zorg (2018.0022374)
 • Raadsvoorstel aanpak implementatie nieuwe Wet inburgering (2021.0001104)
 • Nota Begeleiding naar werk en re-integratie in Haarlemmermeer (2021.0000848)
 • Nota Toegankelijkheid minimaregelingen en bijzondere bijstand (2018.0074541)
 • Uitvoeringsplan AM Werkorganisatie en wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (2015.0052268)
 • Verdere professionalisering Handhaving Sociale Dienstverlening en vaststelling beleidsregels terugvordering en verhaal (2013.0028486)
 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet (2014.0049305)
 • Vaststelling beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Haarlemmermeer 2017-2021 (2017.002552)
 • Nota Bestrijding van armoede onder kinderen (2017.0031369)
 • Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer (2018.0066546)