Vastgoedportefeuille

Haarlemmermeer heeft op 1 januari 2022 in totaal 615 gebouwen, gronden en zakelijke rechten in eigendom. Het vastgoed is verdeeld in een kernportefeuille en een niet-kernportefeuille. Vastgoed in de kernportefeuille wordt ingezet voor het huisvesten van de ambtelijke organisatie en beleidsmatige activiteiten zoals sport, cultuur, welzijn, recreatie en onderwijs. De niet-kernportefeuille bestaat uit het overige gemeentelijke vastgoed zoals strategische gronden, zakelijke rechten, commercieel vastgoed, woningen en overige gronden.

De onderstaande figuur geeft inzicht in de typering van de objecten, de verdeling van de panden per beleidsveld en de samenstelling van de totale vastgoedportefeuille.

Figuur 14 

Figuur 15 

Figuur 16 

Huur

Behalve objecten in eigendom huurt de gemeente ook vastgoed van derden. Voor huren wordt vaak gekozen wanneer er sprake is van een ruimtetekort dat van tijdelijke aard is. Huur biedt in de regel meer flexibiliteit dan eigendom maar heeft ook nadelen. Zo is aanpassing van het gebouw vaak lastig en liggen de kosten doorgaans hoger dan bij eigendom.

Figuur 17 

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft van 58 schoolgebouwen het economisch claimrecht. Dit betekent dat het schoolbestuur het juridisch eigendom heeft en bij het beëindigen van het onderwijs in een gebouw, het gebouw 'om niet' terugvalt aan de gemeente. Zowel deze objecten als de gehuurde objecten zijn niet opgenomen in bovenstaande grafieken, aangezien het geen eigendom betreft.

Tabel 117 

Lasten en baten gebouwen per programma
(bedragen × € 1.000)

Begroting Lasten (2023)

Baten

Beheer

Onderhoud

Kapitaal

Veiligheid

0

0

13

110

Zorg en werk

0

-2

0

0

Maatschappelijke ontwikkeling

6.980

3.177

16.791

16.042

Mobiliteit

287

93

94

0

Ruimtelijke ontwikkelingen

8

0

259

779

Wonen

76

24

0

261

Kwaliteit fysieke omgeving

32

8

0

0

Economische zaken

8.131

252

1.322

12.279

Overzicht overhead

279

26

3

4

Totaal

15.793

3.577

18.483

29.475