Ruimtelijke ontwikkelingen

Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving.

Haarlemmermeer bestaat uit 31 kernen waar momenteel ruim 155.000 mensen wonen. Het is een omvangrijk gebied van 20.632 hectare met een werelderfgoed monument in de vorm van de Geniedijk. Daarnaast zijn in de gemeente grote ondernemingen gevestigd en is er een omvangrijke infrastructuur: de nationale luchthaven, belangrijke verkeersaders, een drukke spoorlijn en het Noordzeekanaal.

Dit alles vraagt op het gebied van ruimtelijke ordening om een zorgvuldige afweging en duidelijke sturing met het oog op het welzijn en de welvaart van de inwoners, ondernemers, werkenden, bezoekers en recreanten. We willen een prettige, veilige en duurzame woon-, werk- en recreatieve omgeving waarin ook oog is voor economische ontwikkeling. Hierbij zijn belangrijke rollen weggelegd voor het milieu, verkeer, externe veiligheid, landschap, historische waarden en beleidsregels van andere overheden die het algemeen ruimtelijk belang moeten waarborgen. Nu gebeurt dit nog via de Wet op de Ruimtelijke Ordening; vanaf 2022 zal dit gebeuren via de nieuwe Omgevingswet die, naar alle waarschijnlijkheid, per 1 juli 2022 wordt ingevoerd. In deze wet worden de gebiedsgerichte onderdelen van huidige wetten samen gebracht in één wet.

De beleidsbasis voor de ontwikkeling van de gemeente zijn de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 en de Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarwoude 2035. De integrale uitwerking van de structuurvisies doen we steeds meer gebiedsgericht en samen met de betrokkenen in het gebied. Daarbij lopen we nu al vooruit op de werkwijze van de Omgevingswet. Dit is ook onderdeel van onze voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Door zelf de uitvoering van ruimtelijke projecten ter hand te nemen geeft de gemeente actief invulling aan het realiseren van de ruimtelijke opgave waar de gemeente voor staat. Daarbij is Haarlemmermeer de afgelopen jaren verstedelijkt. De verwachting is dat door de woningbouwopgave en ruimte voor ondernemers dit zich de komende jaren zal voortzetten, met name in en bij de grote kernen en bij knooppunten. Aan ons de opgave om die verstedelijking in goede banen te leiden om de leefbaarheid te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Onder andere door toevoegen van groen en water.

Tabel 40 

Omschrijving

Eenheid

Indicator

Bron

Metingen

2017

2018

2019

2020

Hernieuwbare elektriciteit

%

BBV

Waarstaatjegemeente.nl

2,7

3,5

4,6

n/b

Verbonden partijen

Om onze maatschappelijke doelen en beleidsdoel(en) te bereiken werken we samen met Schiphol Area Development Company (gronduitgifte bedrijventerreinen), Hoofdvaart BV, GEM A4 Zone West CV, GEM President CV en GEM Polanenpark CV (ontwikkeling van bedrijventerreinen), Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer BV (duurzaamheidsprojecten), Energie Bedrijf Haarlemmermeer BV (groene energie) en Zonnepanelen Haarlemmermeer BV (duurzame energie opwekken voor eigen gebruik). Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Verbonden Partijen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) controleert aanvragen van ondernemingen en de grote infrastructurele werken. Zie voor een verdere toelichting het programma Kwaliteit fysieke omgeving.

Relevant beleid

 • Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (2012.0033712)
 • Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 (2013.0028472)
 • Structuurvisie Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2035 (2012)
 • Uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West (2014.0010031)
 • Gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor (2016.0017874)
 • Inrichtingsplan en Ontwikkelstrategie Hoofddorp Centraal (2016.0020521)
 • Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195)
 • Versnelling woningbouwproductie (2017.0037218)
 • Actualisatie Reserve ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH) (2016.0059756)
 • Koersdocument Omgevingswet Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2017.0065942)
 • Beleidskader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2019-2023 (2019.0057735)
 • Uitgangspunten voor de Schaalsprong van de Oostflank Haarlemmermeer (2019.0058297)
 • Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699)
 • Ontwerp Omgevingsvisie (2021.0001265)
 • Beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer (2020.0000707)
 • Stadscentrum Hoofddorp: nieuwe gemeentelijke huisvesting (2020.0000976)
 • Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (2020.0000962: deel 1 en deel 2)
 • Vaststelling Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer (2020.0002126)
 • Kadernota Warmtetransitie Haarlemmermeer (2020.0000491)
 • Model-omgevingsplan Haarlemmermeer (2020.0001356)
 • Harmonisatie welstandsnota’s Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2020.0002340)
 • Beeldkwaliteitsplan ringvaart en ringdijk Haarlemmermeer (2021.0000696)
 • Beeldkwaliteitsplan polderlinten Vijfhuizen (2020.0002325)